loader

PRIVACYVERKLARING

Inleiding
Door de General Data Protection Regulation (GDPR, of Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacy rechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.
Bron: autoriteit persoonsgegevens

Dit is de privacyverklaring van Vita Regis BV In deze verklaring geeft Vita Regis informatie over de persoonsgegevens die door Vita Regis worden verwerkt. Vita Regis gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de wet- en regelgeving.

Privacyverklaring van kracht per 25 mei 2018 

Vita Regis BV verwerkt haar persoonsgegevens zoals u die al jaren gewend bent van ons. Met de privacyverklaring wil Vita Regis BV daar graag duidelijk en transparant over communiceren volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Vita Regis BV spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen. En hoe u zelf uw persoonsgegevens kunt beheren.

Persoonsgegevens

Voor haar dienstverlening verwerkt Vita Regis BV persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle nodige soorten informatie over personen waarmee zij geïdentificeerd kunnen worden. Voorbeelden zijn naam en adresgegevens, telefoonnummers.
Daarnaast onderscheidt de wet bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie over ras, godsdienst of gezondheid. Deze informatie kan iemands privacy ernstig beïnvloeden.
Daarom mag deze informatie alleen onder strenge voorwaarden worden verwerkt.

De persoonsgegevens worden bij Vita Regis BV opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer en logistiek. Door middel van die systemen hebben de gemachtigde Vita Regis medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Vita Regis BV de gegevens verwerkt.

Verwerken van persoonsgegevens

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.

 • De desbetreffende persoon geeft toestemming voor het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens.
 • Het is nodig om een overeenkomst uit te voeren
 • Het is nodig voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Het is nodig voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang.

Vita Regis BV baseert haar verwerkingen op de volgende:

Uw toestemming

Vita Regis BV verwerkt gegevens op basis van toestemming wanneer het om bijzondere gegevens gaat. Betrokkenen zijn vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan de dienstverlening van Vita Regis BV. Daar waar bijzondere gegevens nodig zijn en betrokkene van de dienstverlening van Vita Regis BV gebruik wenst te maken, gaat de betrokkene akkoord met het verzamelen en het gebruik van deze bijzondere gegevens.

Uitvoering van de overeenkomst

In het kader van de dienstverlening van Vita Regis BV en het aangaan van overeenkomsten, verzamelt en gebruikt Vita Regis BV de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

Nakomen van wettelijke verplichting

Het verwerken van gegevens kan nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Vita Regis BV is verplicht zich aan geldende regels te houden.

Gerechtvaardigd belang

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat bepaalde gegevens bij ons bekend zijn om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten. Dit kan zich uiten door, bijvoorbeeld, het aanbieden van producten, die voor betrokkenen interessant kunnen zijn of het doen van marktonderzoek om de producten en dienstverlening van Vita Regis BV te verbeteren. Wanneer Vita Regis BV op deze basis gegevens verwerkt, draagt Vita Regis BV zorg voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacy wetgeving geldende rechten en vrijheden.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening schakelt de Vita Regis BV derde partijen in. Vita Regis BV kan in dat kader gegevens verstrekken aan:

 • Expertisebureaus, juristen en onderzoeksbureaus voor werkzaamheden in het geval van onderlinge zakelijke conflicten en benodigde rapportages
 • Onderzoeksbureaus die worden ingeschakeld in het kader van onderzoek naar kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden
 • Overheidsinstanties waar nodig voor Vita Regis BV om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Derde partijen, in geval van uitbesteding van werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder verantwoordelijkheid van Vita Regis BV worden uitgevoerd, conform de beveiligingsstandaarden van Vita Regis BV en op instructie van Vita Regis BV. In dit geval betreft het logistiek, verzamelen van goederen en versturen van goederen naar aanleiding van uw bestelling.

Beveiligingsniveau

Vita Regis BV streeft ernaar de persoonsgegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Vita Regis BV neemt passende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen.

Direct Marketing

Vita Regis BV gebruikt persoonsgegevens voor direct marketing die volgens Vita Regis BV interessant kan zijn voor betrokkenen. Vita Regis BV biedt altijd de mogelijkheid om aan te geven dat persoonsgegevens niet voor direct marketing doeleinden mogen worden gebruikt. Wanneer Vita Regis BV betrokkenen per e-mail benadert voor marketingdoeleinden heeft Vita Regis BV hier altijd van te voren toestemming voor gekregen. Deze toestemming kan bestaan uit:
A) een door u zelf ingevuld formulier (bijvoorbeeld aanvragen van een inlogcode of via uw bestelling)
B) bestaande onderlinge e-mail communicatie.

Geautomatiseerde gegevensverzameling

Vita Regis BV kan bij het gebruik van een Vita Regis BV-website en het gebruik van mobiele apps ook informatie verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die een computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt wanneer de websites of apps van Vita Regis BV worden gebruikt. In deze bestanden wordt informatie over website/appbezoek bijgehouden met als doel het gebruiksgemak te verbeteren. Vita Regis BV biedt de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met deze automatische gegevensverwerkingen. Dat kan betekenen dat het niet mogelijk zal zijn voor Vita Regis BV om de dienstverlening (volledig) uit te voeren.

Websites van derden

Vita Regis BV kan ook links aanbieden naar websites die niet door Vita Regis BV worden beheerd. Deze websites worden niet door Vita Regis BV gecontroleerd en Vita Regis BV is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacy beleid of de inhoud van deze externe websites.

Minderjarigen

De website van Vita Regis BV richt zich niet op kinderen.

Juistheid van de gegevens

Voor het correct uitvoeren van haar dienstverlening vertrouwt Vita Regis BV op de juistheid van de bij haar bekende gegevens. Betrokkenen dienen Vita Regis BV te informeren over wijzigingen van hun gegevens.

Uw recht op inzage/correctie/verzet/verwijdering

Betrokkenen hebben verschillende rechten met betrekking tot de gegevens die Vita Regis BV van hun verwerkt:

 • Het recht op inzage in de verwerking van persoonsgegevens door Vita Regis BV
 • Het recht om die gegevens te laten corrigeren en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is
 • Het recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden
 • Recht op verdere verwerking van persoonsgegevens
 • Het recht op het overdragen van gegevens aan een andere partij

Sommige van deze rechten kunnen alleen in bepaalde gevallen worden uitgeoefend. Als Vita Regis BV niet in staat is opvolging te geven aan een verzoek, informeert Vita Regis BV daarover aan de betrokkene.
Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met Vita Regis BV via een e-mail aan: info@exendo-epigenomics.com.

Vita Regis BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken of omdat Vita Regis BV aan de wettelijke (bewaar)verplichtingen moet voldoen.
Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk willen wij u graag verder helpen als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wie klachten heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Vita Regis BV, kan daarover contact opnemen. Dit kan door een email te versturen naar info@exendo-epigenomics.com. Vita Regis BV probeert dan samen een oplossing te vinden.

Lukt dat niet naar tevredenheid, dan is er nog de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vita Regis BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Deze wijzigingen zullen in het belang zijn voor alle partijen om het communicatieproces te optimaliseren.
Wijzigingen worden altijd gecommuniceerd naar de clientèle van Vita Regis BV. Ook krijgen gebruikers van de websites en de apps een melding wanneer er wijzigingen zijn.

We hopen u met deze privacyverklaring voldoende te hebben geïnformeerd.

X